Jaarverslag van het verantwoordelijke gokfonds

By Author

het verslag van de raad van bestuur een nauwkeurig beeld geeft van de evolutie van de activiteiten, de resultaten en de financiële positie van de emittent en de ondernemingen die behoren tot de consolidatiekring, samen met de omschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee deze entiteiten af te rekenen hebben.

Voor het college van bestuur was dit precies de reden om, in afwijking van de wens van het kabinet, niet met geld tussen faculteiten te schuiven. De Radboud Universiteit kiest ervoor om in te teren op reserves en juist te investeren in interdisciplinaire samenwerking, in afwachting van het nieuwe bekostigingssysteem in 2022. Het Risk report en de website www.kbc.com, waarnaar in bepaalde paragrafen wordt verwezen, maakt geen deel uit van het jaarverslag. Verklaring niet-financiële informatie We verstrekken de door de wet (art. 3:6 §4 en 3:32 §2 WVV) bepaalde verklaring over niet-financiële informatie op het niveau van de hoogste Belgische consoliderende Hierbij stel ik u het statistisch jaarverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor, voor het jaar 2019. Dit synthesedocument stelt de belangrijkste statistieken voor in het kader van het beheer van de migratiestromen voor 2019. Het bevat cijfers die in de vorm van tabellen gepresenteerd Het jaarverslag over het werkjaar 2019 is het laatste jaarverslag van het mandaat van de huidige federale Ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Herman. Hun mandaat liep tot 19 november 2019. Ze blijven in functie tot hun opvolgers de eed afleggen bij voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming. Elk jaar moet je interne preventiedienst een jaarverslag opmaken over het voorgaande jaar.Dit jaarverslag moet je in februari voorstellen aan de comitévergadering van je comité voor preventie en bescherming op het werk.

Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming. Elk jaar moet je interne preventiedienst een jaarverslag opmaken over het voorgaande jaar.Dit jaarverslag moet je in februari voorstellen aan de comitévergadering van je comité voor preventie en bescherming op het werk. Het Ageas Jaarverslag 2018 bevat het Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas, opgesteld op basis van de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften (op grond van artikel 96 en artikel 119 van de Belgische Wet op het Vennootschapsrecht), de Geconsolideerde Jaarrekening Ageas 2018 (met vergelijkende

Een verantwoordelijke bedrijfsvoering start uiteraard bij de onderneming zelf, maar het engagement van elke medewerker is cruciaal. Respect voor wetten en reglementen We leven nauwgezet alle wetten en reglementen na, respecteren de gangbare regels en praktijken van de financiële sector en legden ons beleid vast in een Compliance Charter en een

Het jaarverslag 2017 is het sluitstuk van een succesvolle periode waarin het VAF groeide van een nuttig instrument voor Filmfonds naar een structuur die ook verantwoordelijk werd voor een Mediafonds (2011), een Gamefonds (2012) en

Met gepaste trots op de bereikte resultaten door de gezamenlijke inspanning van alle medewerkers van de afdeling bied ik u hierbij het jaarverslag 2019 van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan. Prof dr FKL Spijkervet Hoofd afdeling MKA-chirurgie Groningen, juni 2020

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de staat van de veiligheid op het spoor. Het 'Jaarverslag Spoorwegveiligheid 2019' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stuurt zij mee met de Kamerbrief. Jaarverslag 2016. Welkom bij het Jaarverslag 2016 van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). In deze digitale publicatie krijgt u een gedetailleerd overzicht van de activiteiten in het ZOL tijdens het werkjaar 2016. Dit werkstuk draait om mensen. Om mensen voor wie we zorgen en om mensen die voor hen zorgen. We wensen u veel leesplezier.